×

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid er til barnets beste. Vi vil bidra til at barnets ve og vel, alltid er det som er viktigst.

Vi ønsker aktive og engasjerte foreldre. Derfor tilrettelegger vi for ulike aktiviteter som bidrar til medvirkning og medbestemmelse.

Det kan være:

  • Dagligkontakt og bruk av mobil til snapshats og små fortellinger
  • Nye arbeidsmåter og rutiner ved feks tilvenning
  • Årsplaner, prosjektplaner og ukeplaner som er informasjon om det som skjer i barnehagen
  • Tid til samtale ved henting og levering. De ansatte skal bidra til at korte beskjeder kan gis, og et kort resyme`om dagen.
  • Foreldresamtaler, hvor man kan snakke om eget barn, og dets utvikling. En obligatorisk, og en frivillig i løpet av året
  • Foreldrene til 6 åringene har egen overgangssamtale det året de skal begynne på skolen
Foreldrerådsmøter, som regel på høsten.

Årsmøter, en gang i året.

Foreldre må være klar over at vi er pliktig til å informere Barnevernet om forhold som kan true barnets sikkerhet og utvikling. Vi melder direkte til Barnevernet uten å informere foreldrene ved mistanke om rusmisbruk, fysisk og psykisk misshandling og seksuelle overgrep.

Vi tar også opp det som for oss kan framstå som lite hensiktsmessig foreldrepraksis. Når foreldre ikke mestrer forelderrollen på en god måte, vil eller kan det skade barnets utvikling. Vi innkaller til samtale når dette er aktuelt. Vi har håp om at foreldre tar direkte opp med oss, når de opplever at voksne i barnehagen, bryter med forventninger vi har skapt, el at de opplever at barna ikke trives el forteller om vanskligheter i barnegruppa.

Barnas trivsel i barnehagen, handler om at foreldre og ansatte snakker om barna, sammen.