×

Tilvenning

Barn tatt opp ved hovedopptaket ( søknadsfrist 1. mars) tildeles plasser fra den måneden de fyller ett år, og tidligst 1.8. Plassen tildeles fra den 1. i måneden. Barn som tas opp i perioden 1.12 til 15.1, skal begynne tilvenning seinest siste uka i november. Man må betale- el ta i bruk plassen fra 1.12.

Etter opptak og tildelt plass inviterer vi foreldrene til besøksdager for å etablere kontakt med barnehagen. Tilvenningen består at besøksdager, besøksuke og 3 fravenningsdager. Merk at tidspunkt tor start av tilvenning kan avvike fra tildelingsdato.

Vi kaller alle nye foreldre til et foreldremøte el foreldresamtale, hvor vi informerer om hvordan vi ønsker å gjennomføre tilvenningen i barnehagen. Vi anbefaler alle foreldre som skal ha tilvenning å delta på foreldremøtet. Dette for å få riktige forventninger og god begrunnelse for hvordan tilvenningen planlegges og organiseres.

Vi tar utgangspunkt i tilknytningsteorien, og begrunner betydningen av foreldrenes tilstedeværelse. Det betyr at foreldrene er tett på barnet i besøksuka, og viser engasjement i tiden vi fravenner barna det å være hjemme på dagtid. Foreldrene skal venne barna til å være sammen med ansatte og barn i barnehagen. Det er foreldrenes ansvar å være aktive, involverende og å ivareta barnas behov og rutiner i besøksuka. De ansatte henger på og er tilstede, og hjelper til, dersom det faller naturlig for barnet. Vi samtaler underveis og vurderer hvordan det går. Tilvenninngen kan ta tid, og man må forvente at barnet krever korterere dager i barnehagen (6 til 7 timer) i begynnelsen.

Tid til tilvenning -besøksuke og 3 fravenningsdager, tildeles fortløpende og avtales med avdelingene. Alle nye barn tildeles plasser fra den 1. i måneden. Det er ikke det samme som oppstart av tilvenning. Vi må se tilvenning i sammenheng med antallet barn som skal starte.

*** Merk at foreldre som takker ja til plasser i desember og januar, må betale eller ta i bruk plassen fra 1.12. Dette fordi vi har regler for tildeling av tilskudd, som vi må følge.

Foreldre og barn er hjertelig velkommen på besøk for å se hvordan det er hos oss. Ring gjerne på forhånd for avtale. Velkommen skal dere være.