×

Tilvenning

Barn tatt opp ved hovedopptaket ( søknadsfrist 1. mars) tildeles plasser fra den måneden de fyller ett år, og tidligst 1.8. Plassen tildeles fra den 1. i måneden. 

Tilvenning er en besøksuke sammen med foreldrene, 3 fravenningsdager og gjerne litt kortere dager (6-7 timer), den første tiden.

Tid til tilvenning -besøksuke og 3 fravenningsdager, tildeles fortløpende og avtales med avdelingene.  Vi kan, men ønsker ikke å ta inn alle nye barn samtidig. Derfor fordeles tilvenning utover høsten. Vi forsøker å ta hensyn til foreldrenes ønsker om oppstart til en viss grad. Forbeholdet har sin begrunnelse i fordelingen av tilvenninger der det er mange nye barn, og hvor mange fast ansatte vi har på avdeling.  Vi har ferieavvikling de to første ukene i august og barn som har plasser kommer tilbake fra ferie. Det er en følsom tid med flere barn som er urolige og utrygge. Det krever fleksibilitet og evne til tilpassing. Vi snakker sammen om dette og avtaler fortløpende tid for oppstart.

Vi forventer at foreldrene har ansvar for barnets rutiner og omsorgsbehov i besøksuka. Foreldrene kjenner barnets rutiner, behov og sosiale koder. Derfor er det viktig at foreldrene tar initiativ, er aktive og regulerer barnets følelser underveis. Barnets primærkontakt ( en av personalet) skal henge på, observere og snakke med foreldrene underveis. Når barnet tillater det, vil den ansatte ta over ansvar for rutiner og styre kontakten i samspill med barnet.

Dersom du som forelder har behov for å dele eventuell engstelse og usikkerhet mht til tilvenning og barnehagestart, håper vi å få vite det. Vi har erfaring med oppstart-utrygghet og vet at det går seg til. Vi må bare snakke sammen, og finne gode løsninger, som skaper en så god oppstart, som mulig.

Foreldre og barn er hjertelig velkommen på besøk for å se hvordan det er hos oss. Ring gjerne på forhånd for avtale. Velkommen skal dere være.